15 Southeast Asian women win British Council STEM scholarships