WIN SOURCE, nangunguna sa mahalagang puwesto sa 2023 Global Top 50 Electronics Distributors List

Pinuri ng SourceToday ang Kahusayan ng WIN SOURCE, sa ika-18 na Pandaigdigang Ranking

SHANGHAI, Sept. 15, 2023 — WIN SOURCE, isang lider sa distribusyon ng mga electronic component ay kamakailan lamang kinilala bilang isang pandaigdigang nangungunang distributor ng SourceToday. Nakuha ng WIN SOURCE ang prestihiyosong ranggo ng 18 sa 2023 Top 50 Electronics Distributors listahan.


Ang tagumpay ng WIN SOURCE ay dahil sa kanilang tapat na pagtugon sa paghahatid ng mahuhusay na serbisyo at kalidad na mga produkto. Ang saklaw ng kompanya sa distribusyon ng electronics ay nagpapatunay sa kanilang dedikasyon sa pagbawas ng mga gastos sa produksyon para sa EMS, OEM, ODM at iba pang mga grupo ng factory. Kilala ang kompanya para pagsakdal sa mga customer at partner na makamit ang mga ambisyosong layunin sa manufacturing, kasama na ang realisasyon ng mga estratehiya para sa pagtitipid sa proseso ng manufacturing. Pinaglilingkuran nila ang mga kliyente sa automotive, aerospace, at medical na mga industriya, bukod sa iba pa. Malawak na akreditado ang WIN SOURCE, na may mga sertipikasyon para sa AS9120B, ISO 9001, ESD S20.20, at marami pang iba.

“Napakarangal naming makilala sa pamamagitan ng aming pagkakasama sa pandaigdigang pagraranggo ng Electronic Component Distributor mula sa SourceToday. Ito ay patunay sa matinding pagsisikap ng aming team sa pag-optimize ng electronics supply chain at pagpapagana sa aming mga customer na makatipid nang hindi nagko-compromise sa kalidad o oras sa paglunsad sa merkado,” sabi ni Ethan Tsai, CEO ng Win Source.

Ang Top 50 Electronic Distributors listahan ay inilalathala taun-taon ng SourceToday, na malawakang kinikilala bilang awtoritatibong independiyenteng pinagkukunan ng impormasyon para sa mga electronics engineer, programmer at designer. Pinapangkat ng listahan ang mga electronic component distributor batay sa mga salik tulad ng taunang kita sa benta at reputasyon. Ito ang pangalawang pagkakataon na kinilala ng Supply Chain Connect ang WIN SOURCE para sa kanyang kahanga-hangang mga serbisyo. Pumangalawa ang kompanya sa 2022 Top 30 APAC Distributors Listahan, samantalang ngayong taon pumapang-18 sila sa isang listahan na binubuo ng mga distributor sa buong mundo, na nangangahulugan na matagumpay nilang na-expand upang makaimpluwensya sa pandaigdig na merkado at makamit ang matatag na pandaigdig na katayuan.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang win-source.net.

Tungkol sa WIN SOURCE

Itinatag noong 1999, ang WIN SOURCE ay isang inobatibong online na pandaigdigang distributor ng electronic component na nagbibigay ng mga component ng pinakamataas na kalidad at mga serbisyo sa mahusay na paghahatid sa mga manufacturer. Ang WIN SOURCE ay isang maaasahang estratehikong partner sa mga nangungunang grupo ng factory. Nagbibigay ito ng mga solusyon sa electronic component at malaki ang nababawas na mga gastos sa produksyon.

Contact

Email: service@win-source.net
Telepono: +86-755 -83957316
Website: www.win-source.net